Tüzük

ÇAĞDAŞ KADINLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Kuruluş
Madde 1- Derneğin adı Çağdaş Kadınlar Derneği’dir. Genel Merkezi İstanbul’dadır. Dernek yurt dışında ve yurt içinde il, ilçe ve beldelerde, şubeler ve temsilcilikler açabilir.

Derneğin Amacı
Madde 2-
Çağdaş Kadınlar Derneği,
2a. Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimleri ile kazanılmış olan ekonomik ve siyasal bağımsızlığın, özgürlük ,demokrasi ve aydınlanmanın korunması, savunulması ,ülke ve halk yararına geliştirilmesi için çalışır.
2b. Kadınların ekonomik, sosyal, bireysel, kültürel, yasal, toplumsal ve politik anlamda güçlenmelerine katkıda bulunmak, Kadınların dayanışmaları ve yardımlaşmaları için gereken zemini oluşturmak, Kadınları eğitim, sağlık ve aile planlaması gibi konularda bilinçlendirmek, Kadının her türlü platformda yaşam kalitesi ve seviyesinin yükseltilmesi için çalışmalar yapmak, Kadınları sosyalleştirmek amacıyla projeler üretmek, Kadın, toplum, birey bilincini geliştirmek, Kadınları insan hakları konusunda bilinçlendirmek ve kendi haklarının farkına varmalarını sağlamak.

Derneğin Yapacağı İşler
Madde 3- Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen çalışmaları yapar.
3a. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar.
3b. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.
3c. Ulusal ve Uluslararası konferanslar, paneller, açıkoturumlar, sempozyumlar, seminerler, bilimsel çalışmalar, çalışma atölyeleri, açık hava ve kapalı salon toplantıları, gösteriler, geziler, kermes, çay, yemek, konser, balo, tiyatro v.b etkinlikler ve imza kampanyalar düzenler ve ve kadınların etkinliklere katılmasını sağlamak
3d. Burs verir, kurslar, sergiler, spor etkinlikleri, yaygın eğitim merkezleri, okullar, öğrenci yurtları, toplum merkezleri açar. Arşivler, kitaplıklar oluşturur. Benzer kuruluşlarla işbirliği yapar.
3e.Yardım sandığı kurmak, lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek gibi faaliyetlerde bulunur.
3f.Amaçlarını gerçekleştirmek için çeşitli kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak teknik eleman, uzman, teknik araç ve gereçleri sağlar.
3g.Gerekli izinler alınmak şartıyla, amaçlarına ters düşmeyen koşullarla yurtiçinden ve yurtdışından yardım toplar, bağış kabul eder.
3h. Dernek faaliyetleri için taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek gibi görevleri yerine getirir. Gerektiğinde borçlanabilir.
3ı.Federasyon kurmak, federasyona katılma kararı alır.
3j.Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak görevlerini yerine getirir.
3k.Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak veya adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.
3l.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
3m. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika v.b Demokratik Kitle Örgütleriyle ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur.

Derneğin Faaliyet Alanı
Madde 4- Dernek, amaçları doğrultusunda sosyal alanda faaliyet gösterir.
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 5- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı uyruklu gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok 30 gün içinde bir yazı ile genel merkeze bildirilir.
Üyelik Ödentisi
Madde 6- Derneğin giriş ödentisi ve yıllık ödentisi 3 yıl için Genel Kurul tarafından belirlenir.
Üyelikten Çıkma
Madde 7- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 8- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller
8a. Dernek Tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
8b. Yönetim Kurulu üyeleri ve üyelerimiz hakkında eleştiri sınırlarını aşarak, hakaret ve karalama niteliği taşıyan söz ve davranışlarda bulunmak.
8c. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
8d. Yazılı uyarılara rağmen üyelik aidatını 6 ay içinde ödememek,
8e. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
8d.Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde kişi Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir
Madde 9- Derneğin organları
Dernek Organlarının Seçimi ve güven oylamaları gizli oyla yapılır. Dernek organlarının kararlarında salt çoğunluk aranır.
a- Genel Kurul
b-Genel Yönetim Kurulu
c-Denetleme Kurulu
Genel Kurul’un Kuruluş şekli, toplanma zamanı, çağrı ve toplantı usulü
Madde 10- Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır. Derneğe kayıtlı üyelerden ve şubenin doğal delegeleri ile seçilmiş delegelerinden oluşur.
Onur üyeleri derneğin amaçlarına uygun çalışma ve katkıları ile derneğe destek veren kişi ve kuruluşlardan oluşur. Onur üyelerini genel merkez yönetim kurulu belirler.
Madde 11- Genel Kurul üç yılda bir Şubat ayı içerisinde olağan olarak toplanır. Toplantıya çağrı, Dernekler Yasası’nda gösterilen yönteme uygun olarak Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
Madde 12- Yönetim ve Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde dernek genel kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hakimi 3 üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Madde 13- Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya Derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.
Madde 14- Genel Kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda 2.toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulu üye sayısının iki katından az ise Genel Kurul toplantısı yapılmaz. Yeni bir Genel Kurul Toplantısı çağrısı yapılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz Genel Kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Madde 15- Genel Kurul dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerde toplanamaz. Genel Kurula katılacak üyeler Genel Kurulca düzenlenen listedeki adları sırasına imza ederek toplantı yerine girerler. Üyelerin resmi kimlikleri görevliler tarafından kontrol edilir. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan yeteri kadar başkan yardımcısı ile yazman üye seçilir.
Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.
Genel Kurul sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni Yönetim Kuruluna verilir.
Genel Kurulda her üyenin 1 oy hakkı vardır. Oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve Haziran Listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Madde 16- Toplantıda Görüşülecek Konular
Dernek Genel Kurulunda yalnız gündemde yer alan konular görüşülür ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 17- Aşağıda yazılı işler, Dernek Genel Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanır.
17a. Dernek organlarını seçmek.
17b. Dernek tüzüğünü değiştirmek,
17c. Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek.
17d. Dernek Genel Kurulunca seçilen organların çalışma raporlarını incelemek ve bu kurulları aklamak ya da haklarında dava açmaya yetki vermek,
17e. Bütçeyi ve kadro çizelgelerini görüşüp, aynen ya da değiştirerek kabul etmek.
17f. Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, ipotek edilmesi ya da ipoteğin çözülmesi, bağışlanması ve devredilmesi konularında Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek.
17g. Derneğin gerekli yasal koşullar yerine getirilmek şartı ile Uluslararası etkinlikte bulunması, yurtdışında temsilcilik ve şube açılması veya yurtdışında bulunan kuruluşlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek
17h. Üyeliği reddedilen ve ya dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,
17 I.Dernekler Yasasında yazlı genel hükümlerle, tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak
17i. Derneğin dağıtılmasına ve mallarının elden çıkarılması biçimine karar vermek, tasfiye

Memurunu görevlendirmek
17j. Dernek şubelerinin açılmasına karar verir ve işlemlerin yürütülmesi için genel yönetim kurulunu görevlendirir,
17k.GenelYönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak.
17l. Genel Yönetim Kurulunun diğer önerilerini karara bağlamak,
17m. Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
17n. Derneğin en yetkili organı olarak, derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılmasını sağlamak.

Genel Yönetim Kurulu
Madde 18- Genel Yönetim Kurulu, derneğin karar ve yürütme organıdır. Genel Kurul tarafından, dernek üyeleri arasından seçilen 13 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Görev süresi üç yıldır. Genel Yönetim Kurulu, ilk toplantısında dernek başkanı, başkan yardımcısı, genel sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sayman ve Genel Sayman Yardımcısı ile bir üyeden oluşan Merkez Yürütme Kurulu’nu seçer. Bu seçimler gizli oyla yapılır, kararlarda salt çoğunluk aranır.

Genel Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Madde 19- Genel Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır.
19a. Tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygular.
19b. Derneği temsil eder ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki verir,
19c. Çalışmalarını yürütebilmek için olanaklarına göre gerekli personeli alabilir.
19d.Her türlü satın alma ,satma, borçlanma ve masraf işlemlerini yapar.
19e. Bütçeyi çalışma programlarını ve her çeşit önerileri düzenleyip, Genel Kurul’a sunar.
19f. Gerektiğinde yasa ve tüzük ile kendisine verilen yetkilerin bir bölümünü Merkez Yürütme Kurulu’na devreder.
19g.Gerektiğinde dernek adına dava açmaya karar verir, bunun dışında yasayla verilen yetkileri kullanır.
19h. Genel Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile yılda en az üç kere toplantı düzenler. Bu toplantılara katılan Başkan veya yetkilendirilen bir üyenin toplantı gideri Şube bütçesinden karşılanır.
19ı.Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurula sunar.
19i. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirme görevlerini yerine getirir.
19j.Genel Kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ait işlemleri yürütür.
19k.Temsilcilik açmış işlemlerini yürütür.
19l.Derneğin şubelerini denetler
19m. Bütçenin uygulanmasını sağlar
19n. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar verir
19o.Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamakla görevlidir.
19p.Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapar ve yetkilerini kullanır.

Genel Yönetim Kurulu’nun Toplanması
Madde 20- Genel Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olmak üzere ve önceden kararlaştırılan günlerde çağrısız olarak toplanır. Görüşme gündemini genel sekreter hazırlar.Ancak ,üyelerden iki kişinin yazılı olarak istediği konular da gündeme alınır. Başkan ,bulunmadığı hallerde yardımcısı ya da Genel Sekreter Genel Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Madde 21- Toplantılar yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile yapılır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.
Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya tümü herhangi bir nedenle görevden ayrılırsa yedek üyeler oy sırasına göre asıl üyeliğe gelir. Özürsüz olarak üstüste üç ve yılda toplam beş toplantıya katılmayan üyeler yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.
Madde 22- Genel Yönetim Kurulu’nun üye sayısı boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, mevcut Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu üyeleri tarafından Genel Kurul bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Genel Merkez Yürütme Kurulu
Madde 23- Merkez Yürütme Kurulu, Genel Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında kendi üyeleri arasından seçeceği Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sayman, Genel Sayman Yardımcısı ve bir üyeden oluşur. Kurul haftada bir olağan olarak toplanır. Bunun dışında başkanın bulunmadığı zamanlarda yardımcısının, Genel Sekreterin veya iki üyenin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları ve verilen görevleri yerine getirir, verilen yetkileri kullanır.
Özürsüz olarak üst üste üç ve yılda toplam on toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır. Genel Yönetim Kurulu, yapacağı ilk toplantıda çekilmiş sayılan üyenin yerine yeni üye seçer.
Ayda bir kez Genel Yönetim Kurulu toplantısı düzenler.

Başkan ve Başkan Yardımcısı
Madde 24- Başkan ve Başkan yardımcısı , Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasından Genel Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında seçilir. Seçim için çoğunluk oyu zorunludur.
Madde 25- Genel Yönetim Kurulu üyelerinin en az beşinin yazılı güvensizlik ve/veya yetersizlik önerileri ile , Genel Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında Başkan veya Başkan Yardımcısı hakkında görüşme açılır. Görüşme sonunda Başkan veya Başkan Yardımcısı hakkında güven oylaması yapılır. Üye salt çoğunluğunun güvensizlik oyu vermesi halinde Başkan veya Başkan Yardımcısı çekilmiş sayılır.

Başkan ve Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
Madde 26- Başkan tüm kurum ve kişilere karşı derneği temsil eder. Derneğin Denetleme Kurulu dışında bütün organ ve alt kurulların başkanıdır. Yokluğunda bu görevleri Başkan Yardımcısı yürütür.
Genel Yönetim Kurulu’nun verdiği yetkileri kullanır. Dernek çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlar.

Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı
Madde 27- Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı ,Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Görev ve Yetkileri
Madde 28- Başkanın ve Başkan yardımcısının bulunmadığı ya da onların görevlendirdiği hallerde, Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Başkan ve Başkan yardımcısının olmadığı hallerde, Başkanın yetki ve görevlerini yüklenir ve yürütür.
Tüzük, Genel Kurul ,Genel Yönetim Kurulu kararlarına göre Derneğin her türlü yazışmalarını düzenli şekilde yürütür.
Dernek şube ve temsilcilikleri arasında uygun çalışmayı sağlar. Genel Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği diğer işleri yapar.
Başkanlığın ve Başkan yardımcılığının boşalması halinde bu görevi yeni başkan seçilene kadar yürütür.
Genel Sekreterin yokluğunda bu görevleri yardımcısı yürütür.

Genel Sayman ve Genel Sayman Yardımcısı
Madde 29- Genel Sayman ve Genel Sayman Yardımcısı Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Görev ve yetkileri şunlardır:
29a.Derneğin gelirlerinin ve üye ödentilerinin zamanında ve tam olarak toplanmasını ve zorunlu defterlerin düzenli şekilde günü gününe tutulmasını sağlamak ,vadesi gelmiş alacakların tahsili ve borçların ödenmesi için gerekli işlemleri yapmak,
29b. Dernek adına yapılacak bütün giderlerin, Dernek Tüzüğü, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütülmesini sağlar.
29c. Zorunlu durumlarda gerekli işlemlerin bir hafta içinde tamamlanması koşulu ile Genel Yönetim Kurulu’nca saptanacak miktarlarda harcamalar yapmak,
29d. Genel Kurul’a sunulacak mali bütçeyi hazırlamak,
29e. Derneğin mallarından ,parasından birinci dereceden sorumlu olup, demirbaş defteri tutulmasını sağlamak,
29f.Genel Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak.
Genel Saymanın yokluğunda görevlerini yardımcısı yürütür.

Denetleme Kurulu
Madde 30-Denetleme Kurulu ,Genel Kurul’da Derneğin üyeleri arasından üç asıl, üç yedek olarak seçilir. Denetleme Kurulu seçildikten sonra en geç 15 gün içinde toplanarak kendi arasından bir başkan seçer. Kurul kendi başkanının çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Genel Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine de denetleme yapar. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka bir sebeple boşalma olduğu takdirde oy oranına göre yedek üyelerin çağrılması mecburidir.

Görev ve Yetkileri
Madde 31-
31a. Derneğin bütün çalışmalarının Tüzük, Genel Kurul ve Genel Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup olmadıklarını inceler ve gerekli uyarıları yapar. Gerektiğinde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırır.
31b. Denetleme Kurulu, yaptığı denetleme sonuçlarını bir rapor haline getirir, saptadığı eksik ve aksaklıkların düzeltilmesi için Genel Yönetim Kurulu’nu uyarır.
31c.Denetleme Kurulu Genel Merkezin ve şubelerin, dosya ,defter ve kayıtlarını her zaman denetleyebilir
31d.Denetleme Kurulu derneğin yıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği rapor ile her yıl sonu Genel Yönetim Kuruluna, toplandığında Genel Kurula sunar.

Şubeler, Kuruluşları ve Temsilcilikler
Görev ve Yetkileri
Madde 32- Genel Merkez, Dernekler Yasası ve Dernek Tüzüğüne göre uygun görülecek il, ilçe ve beldelerde derneğin amaçlarını yaşama geçirmek ve faaliyetlerini yürütmek üzere şube açabilir. Bunun için gerekli koşulları taşıyan en az beş kişi, şube açmak için Genel Yönetim Kurulu’na başvururlar. Verilen yetki ile şubeyi kurarlar.
Kurucu üyeler, Genel Hükümler, Dernekler Yasası, Dernek Tüzüğü, Dernek Genel Kurulu kararları, Genel Merkez genelge ,duyuru ve direktiflerine göre Yönetim Kurulu seçilene kadar, bu Kurul’un görev ve yetkilerini kullanır. İlk olağan Genel Kurul 6 ay içinde gerçekleştirilir.
Çalışmaları yukarıdaki hükümlere uygun olmayan ya da yeterli görülmeyen Şube Yönetim kurulları’na, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca şubeyi en geç bir ay içinde Genel Kurula götürmek üzere talimat verilir. Buna uymayan Şube Yönetim Kurulu, Dernek Genel Kurulu’nca görevden alınır ve Genel Kurulu yapmak üzere geçici bir Yönetim Kurulu görevlendirilir. Bu kurul, 3 ay içinde Genel Kurulu yapmakla görevlidir.
Temsilcilikler
Dernekler yasası ve tüzüğüne göre uygun görülecek il, ilçeler ve beldelerde derneğin faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açılabilir. Temsilcilikler dernek genel kurulunda temsil edilirler. Şubeler temsilcilik açamazlar.
Temsilcilikler şubeler için belirtilen tüm yetkileri kullanır. Şubenin gelir ve giderlerini, çalışmalarını inceler, sorumlu organları aklar ya da mahkemeye gönderilmelerine karar verir.
Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Madde 33- Dernek şubesini açmak isteyen en az beş kişi, gerekli belgelerle Genel Merkez Yönetim Kurulu’na başvurur. Yönetim Kurulu başvuruyu değerlendirir ve Genel Kurul onayını aldıktan sonra şube açma işlemlerini yürütür. Şube Kurucular Kurulu dernekler yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri
Madde 34- Şubeler tüzel kişiliği olmayan Dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
Şube Organları
Madde 35- Şube Genel Kurulu’nun kuruluşu ve yetkileri şunlardır.
35a. Şube Genel Kurulu, şubenin üyelerinden oluşur.
35b.Şube Genel Kurulu üç yılda bir olağan olarak toplanır.
35c.Şube Genel Kurulu ,Genel Hükümlerde ,Dernekler Yasası ‘nda ve Tüzükte şubeler için belirtilen tüm yetkileri kullanır. Şubenin gelir ve giderlerini, çalışmalarını inceler, sorumlu organları aklar ya da mahkemeye gönderilmelerine karar verir.
31d. Şube organları (Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve delegeler), Şube Genel Kurulu’nca seçilir.
31e. Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu kararı ile veya üyelerin 1/5 inin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu’nca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulu’nda Nasıl Temsil Edileceği
Madde 36- Şubeler Genel Kurul olağan toplantılarını, genel merkez genel kurul toplantısından en az 2 ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu 3 yılda bir Kasım ayı içerisinde şube Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içinde Mülki İdare Amirliğine ve aynı Genel Kurul Sonuç Bildirimini özgün eklerinin onaylı örneği ile birlikte Dernek Genel Merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, Genel Merkez Genel Kurulu’nda seçilmiş ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin Yönetim Kurulu Başkanları doğal delege olarak şubede kayıtlı her 20 üye için 1, arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde 1 olmak üzere seçilecek delegelerde seçilmiş delege olarak şubeyi temsilen Genel Merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel Merkez Genel Kuruluna en son Şube Genel Kurulunda seçilen delegeler katılır.

Şube Yönetim Kurulu
Madde 37- Şube Yönetim Kurulu’nun kuruluşu, görev ve yetkileri şunlardır.
37a. Yönetim Kurulu, 5 asıl ve 5 yedek üye olarak seçilir. İlk toplantıda , görev bölüşümü yapılarak, Şube Başkanı, Şube Sekreteri ve Şube Saymanı’nı seçer.
37b.Üye sayısı 60’ı aşan şubelerde Yönetim Kurulu 7 asıl , 7 yedek üyeden oluşur.
37c. Şube Yönetim Kurulu, bulunduğu yerde Derneği temsil eder. Genel Merkez tarafından verilecek görevleri yapar, şube büro ve komisyonlarını oluşturur.
37d.Şube Yönetim Kurulu, olağanüstü durumlar dışında ayda bir genel üye toplantıları düzenler. Ayrıca Yönetim Kurulu, gerek gördüğü zaman veya on üyenin yazılı istemi üzerine genel üye toplantıları düzenler, gündemdeki konular tartışılır, sonuçları duyurulur.
Madde 38- Şube Genel Kurulu,denetleme işlemini yürütmek üzere 3 asıl ,3 yedek denetçi seçer. Tüzüğün 29 ve 30. maddeleri , Şube Denetleme Kurulu için de geçerlidir.
Madde 39- Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile Şube denetçileri derneğin Genel Merkez organlarında görev alabilirler. Ancak seçildikleri anda şubedeki görevlerinden ayrılırlar.
Mali Hükümler
Madde 40- Derneğin gelirleri şunlardır.
40a. Üye ödentileri; üyelerden giriş aidatı ve yıllık ödenti alınır.
40b. Dernekçe düzenlenen eğlence ,temsil, dinleti, yayınlar, kermes ve buna benzer çalışmalardan sağlanan gelirler.
40c. Bağış ve yardımlar, ticari faaliyetler
Madde 41- Şube Yönetim Kurulları,şube aylık ödenti tutarının 1/4 ‘ünü en geç her ayın 20 ‘sine dek Genel Merkez’in hesabına gönderirler.Dernek Merkezi zorunlu durumlarda bu ödentiyi almayabilir ve Dernek olanaklarına göre şubelere maddi yardımda bulunabilir.
Madde 42-Derneğin paraları Derneğin yararı gözetilerek ulusal bankalardan birine yatırılır. Bankadan para, başkan ,başkan yardımcısı, Genel Sekreter ve Genel Saymandan ikisinin ortak imzaları ile çekilir. Yönetim Kurulu’nun saptayacağı kadar para, Genel Sayman’ın sorumluluğu altında Dernek kasasında bulundurulur.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usülleri ve Tutulacak Defterler
Madde 43- Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için Vergi Usül Kanunu hükümlerine uyulur.
Madde 44- Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usül ve esasa uygun olarak tutulur.
Madde 45- Dernekte aşağıda yazlı defterler tutulur.
45a. Karar Defteri
45b. Üye Kayıt Defteri
45c. Evrak Kayıt Defteri
45d. Demirbaş Defteri,
45e. İşletme Hesabı Defteri
45f. Alındı Belgesi Kayıt Defteri
Madde-46- Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğü’ ne veya Noter’e tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfalar bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.
Madde 47- Yıl sonunda “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 48- Dernek gelirleri “Alındı Belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti alındı belgesi yerine geçer.
Madde 49- Dernek giderleri, fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94.Maddesi kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre Gider Pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir. (Örnek Dernekler Yönetmeliği ek 13)
Kişi, Kurum veya Kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “ayni bağış alındı belgesi” ile kabul edilir. (Örnek: Dernekler Yönetmeliği Ek:15)
Alındı Belgeleri
Madde 50- Dernek Gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği Ek:17’ de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararı ile matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Madde 51- Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tesbit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” Dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi, Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri, birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Madde 52- Defterler hariç olmak üzere, Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
Beyanname Verilmesi
Madde 53-Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği Ek:21) “Dernek Beyannamesi” Dernek Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk 4 ayı içinde Dernek Başkanı tarafından ilgili Mülki İdari Amirliğine verilir.
Şubelerin ise yıllık beyannamelerini, Genel Merkez’e her takvim yılının ilk 2 ayı içinde göndermeleri zorunludur.

Bildirim Yükümlülüğü
Madde 54- Mülki Amirliğe Yapılacak Bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek:3’de sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” Yönetim Kurulu Başkanı tarafından ilgili Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

Genel Kurul sonuç bildirimine;
54a. Divan Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul Toplantı Tutanağı örneği,
54b. Tüzük değişikliği yapılmışsa tüzüğün, değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Dernek Tüzüğünün son şeklinin her sayfasına Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi
Madde 55-Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30 gün içinde “Dernekler Yönetmeliği Ek:26’da sunulan) “Taşınmaz mal bildirimi”ni doldurmak suretiyle Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Madde 56- Yurtdışından yardım alacak olan dernekler Ek-4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup Mülki İdare Amirliğine bildirir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim
Madde 57- Derneğin görev alanına ilişkin konularda Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği Ek:23’de gösterilen) “Proje Bildirimi” ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde Dernek Merkezinin bulunduğu yerin Valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Madde 58- Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği Ek:24’de belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” Genel Kurul Toplantı dışında Dernek organlarında meydana gelen değişiklikler. (Dernekler Yönetmeliği Ek:25’ de belirtilen) “Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle değişikliği izleyen 30 gün içinde Mülki İdare Amirliğine bildirilir.
Dernek Tüzüğünde yapılan değişikliklerde Tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul Toplantısını izleyen 30 gün içinde, Genel Kurul Sonuç Bildirimi Eki’nde Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi
Madde 59- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılacağı gibi bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda 1 defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız Denetim Kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usülleri
Madde 60- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Feshi ve Malvarlığının Tasfiye Şekli
Madde 61- Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda 2.toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Madde 62- Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul Kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halini kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye Halinde Çağdaş Kadınlar Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerine baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tesbiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri Mülki İdare Amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 ay içinde tamamlanır. Derneğin, para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamalanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7 gün içinde bir yazı ile Dernek Merkezinin bulunduğu yerin Mülki İdare Amirliğine ve bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu Üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 yıldır.
Madde 63- Herhangi bir nedenle kapanan şubenin defterleri, kayıtları, taşınır ve taşınmaz malları ile parası Genel Merkeze teslim edilir. Teslim işlemi, şubenin son Yönetim Kurulunca yapılır. Mal ve paraların teslim edilmemesi ya da eksik edilmesi halinde şubenin son Yönetim Kurulu üyeleri birlikte ortaklaşa olarak sorumlu tutulur. Aynı yerde yeni bir şube kurulursa bu para ve mallar yeni şubeye aktarılır.
Madde 64- Medeni Kanun ve bu kanuna atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.