Hakkında

ÇAĞDAŞ KADINLAR DERNEĞİNİN AMACI:

Madde 1
Çağdaş Kadınları Derneği,Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimleri ile kazanılmış olan ekonomik ve siyasal bağımsızlığın,özgürlük ,demokrasi ve aydınlanmanın korunması,savunulması ,ülke ve halk yararına geliştirilmesi için çalışır.
a-Kadınların siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda gelişimleri için sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak-
b- Kadınların siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel statüsünün yükseltilmesine çalışmak ve bu konuda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak,
c- Kadın emeğinin değerlendirme yollarını aramak ve bunun gerçekleşmesi için çalışmak;
d-Anne ve çocuğun, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkındırılabilmesi için, annenin eğitilmesi ve aydınlatılması suretiyle çocuğun topluma yararlı ve mutlu bir kişi olarak yetiştirilmesini sağlamak;
e- Kadınlar arasında siyasal, dostluk, kültür, sanat ve sosyal alanda iş birliği yapmak
f- Maddi imkanları kısıtlı ve başarılı üniversite öğrencilerine gerekli imkanların sağlanması çalışmalarını yapmak ve burslar vermek;
g- Yaşlı, kimsesiz, özürlü ve yoksul kadınlara gereken yardımı yapmak;
h- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki Sivil toplum örgütlerine veya Federasyonlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak;
ı- Ulusal veya Uluslararası düzeyde toplantılar, konferans, seminer ve paneller düzenlemek.
i- Yayın, anket, yarışma sosyolojik inceleme, bilimsel araştırma ve benzeri çalışmalar yapmak veya yaptırmak;
j- Çeşitli konularda komisyonlar kurmak ve bu komisyonlarda dernek üyesi olmayan uzman kişileri de çalıştırmak ya da bilgi ve tecrübelerinden dolayı danışman olarak yararlanmak;
k-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,
l-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
m-Gerekli görülen yerlerde Federasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
n-Çağdaş kadınlar derneginin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmaktır.
o-Amacı gerçekleştirmek için Kanunların izin verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak.